REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy giwera.eu działający pod adresem www.giwera.eu prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej produktów oferowanych na stronie. Sklep giwera.eu prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polski.

2. Właścicielem Sklepu Internetowego giwera.eu jest:

Małgorzata Marciniak P.U.T. i H. M.S.M.M. EXPRES
ul. Łąkowa 8, 62-600 Koło
Nr REGON: 310311964
Nr NIP 666-139-61-04

3. Produkty prezentowane na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego.

5. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.

6. Korzystanie z serwisu/sklepu giera.eu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad zawartych w Polityce Prywatności giwera.eu.

7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy kontaktować się z obsługą sklepu pod numerem telefonu 515-790-170 lub e-mail: biuro@giwera.eu

§2

ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

1. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy, jak również e-mailem na adres: biuro@giwera.eu oraz telefonicznie pod nr 515-790-170.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. W dni powszednie po godz. 15.30, w soboty oraz w niedziele i święta,  zamówienia rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.

3. Dokonywanie zakupów w sklepie możliwe jest po rejestracji. W celu zarejestrowania należy podać w formularzu rejestracyjnym następujące dane:
Hasło
Adres e-mail
Imię i nazwisko
Adres korespondencyjny
Numer telefonu kontaktowego
Dane firmy, jeśli rejestrujący się jest przedsiębiorcą

4. Kupujący zobowiązany jest do podania  adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

5. Kupujący musi być osobą pełnoletnią, przypadku zakupu wiatrówki.

6. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni nie będą realizowane.

7. Nie będą rozpatrywane formularze zamówień wypełnione nieprawidłowo .

8. W przypadku zamówień budzących wątpliwości, giwera.eu zastrzega sobie prawo do odmowy realizacju zamówień.

9. Cena podana przy dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku zamówień na towary, których w danej chwili brak na magazynie. Gieera.eu zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień na dostępne produkty, które przyjęto do realizacji.

10. Giwera.eu zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.

11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z dostarczonym mu towarem, faktury VAT lub paragonu dokumentującej dokonanej sprzedaży. Jeżeli klient dokonuje zakupu towaru jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w zamówieniu i wskazać wymagane dane podmiotu, na który ma być wystawiona stosowna faktura VAT.

12. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: biuro@giwera.eu. Firma P.U.T. i H. M.S.M.M. "EXPRES" Małgorzata Marciniak zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych".

§3

WYSYŁKA I ZAPŁATA

1. Zamówione towary są dostarczane do klienta na wskazany adres dostawy w formularzu zamówień za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

2. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi w przypadku realizacji zamówień na terenie Polski od 24 godzin do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia oraz zaksięgowania wpłaconych środków na rachunku bankowym sklepu, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy giwera.eu a Kupującym.

3. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski naliczany jest zgodnie z zasadami podanymi w cenniku dostaw, dostępnym na stronie.

4. Płatności można dokonywać przy odbiorze produktów ( opcja za pobraniem) oraz przelewem. Wybraną formę płatności należy zaznaczyć w koszyku. W zależności od kraju i sposobu dostawy Giwera.eu zastrzega sobie prawo do możliwości ograniczania poszczególnych typów płatności.

5. Przy płatności za pobraniem, formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy spedycyjnej.

6. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji wynosi od 3 miesięcy do 30 lat. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

7. W różnych krajach mogą być różne obostrzenia prawne dotyczące posiadania, użytkowania i zakupu różnych produktów jak np. wiatrówki czy air soft guns. Jeśli zamawiasz z zagranicy lub podróżujesz z zakupionym u nas towarem, na Tobie spoczywa obowiązek znajomości lokalnego prawa i jego przestrzegania.

8. Giwera.eu zastrzega sobie prawo do zmiany formy dostawy towaru po konsultacji z Klientem.

§4

REKLAMACJE ORAZ ZWROT TOWARU

1. Klient zakupujący towar w sklepie Giwera.eu ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn, składając stosowne, pisemne oświadczenie w terminie 14 dni od zawarcia umowy zakupu. W takim przypadku towar powinien niezwłocznie zostać odesłany, nie później niż w ciągu 14 dni. Klient towar dostarcza w stanie jakim został zakupiony wraz z kserokopią dowodu zakupu, instrukcją oraz gwarancją.

2. Towar opisywany w pkt 1. można również zamienić na inny, pełnowartościowy towar z zasadami zwrotu takimi samymi jak w pkt. 1.

3. W razie reklamacji towaru należy skontaktować się ze sklepem Giwera.eu. Konieczne jest wtedy dostarczenie uszkodzonego produktu osobiście lub wysyłkowo do siedziby firmy wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną i opisem przyczyny reklamacji.

4. Reklamacje będą rozpatrywane do 14 dni roboczych od daty otrzymania prze Giwera.eu reklamowanego towaru. Klient zostanie poinformowany pisemnie lub telefonicznie o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji w pierwszej kolejności towar zostanie naprawiony i dostarczony na koszt Giwera.eu. W przypadku braku możliwości naprawy lub nadmiernych jej kosztów lub braku możliwości zzadość uczynienia żadaniu Klienta w odpowiednim czasie towar zostanie wymieniony na nowy.

5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu oraz braku towarów rozpatrywane będa wyłącznie w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z doręczycielem protokołu reklamacyjnego.

§4

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2014r.